Sprekers geven inzicht in Evenementenhandboek Veiligheid

In het Auditorium van het Ministerie van Veiligheid en Justitie werden op dinsdag 15 september in totaal twee bijeenkomsten gehouden. Belangstellenden kregen informatie over het Evenementenhandboek Veiligheid en de rol die zij in de ontwikkeling daarvan kunnen spelen.

Teddy Vrijmoet Teddy Vrijmoet is naast haar functie als bestuurder bij de stichting Evenementenhandboek Veiligheid ook directeur van Stichting Vierdaagsefeesten. Vrijmoet spreekt over festivalisering en het hanteren van een logische benadering bij het organiseren van een festival. “Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden”, maar er moet wel worden gekeken waar aanpassingen nodig zijn om evenementen te professionaliseren. De focus ligt niet alleen op de uitvoering, maar net zo goed op een adequate omgang met de voorbereidingen van een evenement, dit zorgt er uiteindelijk voor dat de uitvoering gemakkelijker zal verlopen en er beter ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.”

Dr. Menno van Duin Dr. Menno van Duin is o.a. werkzaam bij Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), waar hij als lector Crisisbeheersing werkt en zich richt op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing. Van Duin steunt het initiatief. Voor hem is het essentieel om de kloof tussen veiligheid en vermaak te overbruggen. De kloof wordt kleiner door te anticiperen, in staat zijn te organiseren en goed te kunnen inspelen op de situatie en wat er gedaan moet worden als er iets misgaat. Hij benadrukte verder dat ook Haaksbergen ons weer heeft geleerd dat we aandacht moete hebben voor het voorkomen van incidenten, in plaats van te focussen op calamiteitenscenario’s.

Verschillende punten maken het Evenementenhandboek Veiligheid essentieel volgens Van Duin: “Wanneer de evenementensector, bedrijfsleven of organisatoren, in combinatie met de overheid kennis verzamelt, biedt dit inzicht voor alle betrokken partijen, waardoor dezelfde taal wordt gesproken. En vooral een belangrijk punt, iedereen elkaar begrijpt.” De kern van het handboek is voor Van Duin duidelijk, “veiligheid en aansprakelijkheid.” Het is van groot belang om de inhoud van evenementen te begrijpen en niet alleen het proces er omheen.

Syan SchaapProjectmanager van het Evenementenhandboek Veiligheid, Syan Schaap, tevens directeur van het Event Safety institute, gaf de bijeengekomen belangstellenden meer informatie over de aanpak van het initiatief. De Britse overheid werkt al jaren met een handleiding genaamd de Purple Guide, “dit vormt de basis van het Nederlandse Handboek. De Britse Guide wordt vertaald naar de Nederlandse situatie.” Het Handboek zal uit verschillende thema’s bestaan, die geschreven en gevormd gaan worden door verschillende werkgroepen. De groepen worden gevormd door experts uit de branche. In een tweede slag worden aangesloten gemeenten en meelezers vanuit de hulpdiensten gevraagd om het stuk kritisch te toetsen. De politie is hier inmiddels al een groepje meelezers voor aan het formeren en hopelijk volgen de brandweer en de GHOR. De kennis is er en op deze manier werken verschillende belanghebbenden samen om die kennis te bundelen en te optimaliseren, zodat anderen het kunnen gebruiken.

De mogelijke vorm waarin het Evenementenhandboek Veiligheid zal verschijnen, worden nog onderzocht. Het beste zou zijn als het in verschillende vormen wordt uitgebracht: op een website en in een app, maar ook in een hardcopy uitgave. Het moet voor iedereen te gebruiken zijn en bovendien ook gratis verkrijgbaar zijn. Belangrijke hoofdlijnen die het Handboek zal beschrijven, zijn o.a.:

– Inrichting en constructie: opbouw, afbouw, arbo, windbelasting etc.

– Publieksveiligheid: beveiliging, verkeersmanagement, crowd management

– Gezondheid en welzijn: medische dienstverlening, alcohol en drugs, omgaan met hitte etc.

– Brandveiligheid, geluid en special effects: vuurwerk, brandpreventie, basisbrandbestrijding etc.

РProjectmanagement, co̦rdinatie en crisismanagement

Na het vormen van de werkgroepen en het bundelen van kennis, gaan we de bevindingen toetsen op kwaliteit en praktische werkbaarheid (consultatieronde), uit deze bevindingen ontstaan pilots om uiteindelijk een 1.0 versie op te leveren. De verwachting is om in het eerste kwartaal van 2016 te starten. Het Evenementenhandboek Veiligheid moet als het ware een levend stuk worden en zal altijd bijgesteld kunnen worden aan ontwikkelingen binnen en buiten het werkveld.

Arie Willems In de ochtendsessie wilde Arie Willems van de gemeente Helmond benadrukken hoe belangrijk het is om de samenwerking tussen gemeenten en organisatoren te vergroten. “Het Handboek zorgt niet alleen voor duidelijkheid, maar het is voor alle meewerkende partijen essentieel om richtlijnen te kunnen volgen en dat is in ieders belang. Samenwerken om evenementen goed te laten verlopen.

Henk Smit Henk Smit van de gemeente Breda, nam “s middags plaats achter de microfoon en deed een oproep tot samenwerking tussen gemeenten. “Het zal ervoor zorgen dat iedereen straks dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt, dit draagt bij aan de kwaliteit van de evenementen, maar is ook van groot belang voor de veiligheid van haar bezoekers en hun medewerking.”

Eric Boselie is bestuurder bij de Stichting Evenementenhandboek Veiligheid en ook directeur van stichting Eindhoven Marketing. Hij beantwoordde een aantal vragen die aan de stichting zijn gesteld. Zo is gevraag of de stichting wel echt onafhankelijk is. Boselie snapt dat deze vraag gesteld wordt en hij vindt het ook van groot belang dat duidelijk wordt gemaakt dat commerciële invloeden géén rol spelen bij het tot stand komen van het Handboek. Daarom wordt de stichting ook gedragen door financiële bijdrages van gemeenten. Er wordt gehoor gegeven aan een vraag die is ontstaan met betrekking tot duidelijkheid, veiligheid en kennisdeling voor het professionalisering van de evenementensector op overheidsniveau.

Hoe zit het met de financiering van het handboek?

De gemeenten geven met hun deelname aan dat er behoefte is aan verbetering omtrent evenementenbeleid op gemeentelijk niveau. Er is geen vast bedrag voor de gemeenten, in plaats daarvan is er gekeken naar het aantal inwoners van een gemeente. Op basis van het inwoneraantal is een verdeling in drie categorieën gemaakt: 100.000+, 40.000-100.000 en 40.000 inwoners. De bedragen zijn respectievelijk 10.000, 7.500 en 5.000 euro per categorie.

Nadat Eric Boselie de laatste veel gestelde vragen had beantwoord, was het tijd voor vragen uit het publiek. Meer informatie over deze Q&A vindt u op de website. Klik hier

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken