Veelgestelde vragen

 • Wat voegt het handboek toe aan bestaande boeken en richtlijnen?
  • Het Evenementenhandboek Veiligheid zal een bundeling van regels, richtlijnen en good practices gaan vormen. Het handboek zal enerzijds de organisatoren van evenementen helpen om te bepalen wat zij aan veiligheid moeten doen en zal anderzijds gemeenten en adviserende diensten helpen bij het beoordelen van de veiligheidsplannen voor een evenement. Het boek zal zich kenmerken door praktische toepasbaarheid, eenvoud en overzicht.

 • Hoe verhoudt het handboek zich tot de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEV)?
  • De HEV is een voor veiligheidsregio’s en gemeenten geschreven procesbeschrijving. De HEV richt zich op de rollen en taken die overheidsdiensten in de verschillende processtappen hebben. De HEV is nadrukkelijk geen inhoudelijk georiënteerd document. Het Evenementenhandboek Veiligheid is dat juist wel. Dit handboek zal praktische inzichten en tips geven bij het zorgen voor een veilig evenement. Tezamen bieden beide documenten voor overheden een waardevolle basis, om de veiligheidszorg rond evenementen op een effectieve wijze te kunnen borgen. Een ander verschil met de HEV, is dat het Evenementenhandboek Veiligheid ook voor organisatoren is bedoeld.

 • Hoe kunnen gemeenten participeren in het project en wat houdt deelname in?
  • Gemeenten die zich willen aansluiten komen in de raad van aangesloten gemeenten. Deze raad fungeert als een controlerend orgaan voor het project. Aangesloten gemeenten kunnen actief meedenken met de totstandkoming van het handboek en mogelijk te zijner tijd een pilot met het handboek draaien in hun gemeente. Aangesloten gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de ontwikkeling minder intensief te volgen. Iedere aangesloten gemeente levert een financiële bijdrage aan de totstandkoming van het handboek, die varieert naar gelang de gemeentegrootte.

 • Op welke manier worden veiligheidsregio’s in het project betrokken?
  • Gemeenten en praktijkexperts uit de evenementenwereld zijn de centrale actoren in het project. Om hen heen zijn er vele partijen actief die ook een belang hebben bij het thema, en partijen die een goede bijdrage kunnen leveren aan het handboek. Veiligheidsregio’s kunnen via de aangesloten gemeenten meelezen en meedenken. De stichting is daarnaast voornemens om met de landelijke koepelorganisaties van brandweer, politie en GHOR afspraken te maken over het meelezen en meedenken vanuit het centrale niveau. Met als doel om eenduidigheid in de reacties te bevorderen.

 • Hoeveel tijd ben ik eraan kwijt als ik aan een werkgroep meedoe?
  • Als u vanuit de evenementenbranche een bijdrage wilt leveren aan een werkgroep, kunt u kiezen voor een actieve of een minder actieve betrokkenheid. U kunt zich beperken tot het leveren van input tijdens werkgroepbijeenkomsten. Of u kiest ervoor om ook mee te schrijven en ander werk te verrichten buiten de bijeenkomsten om. Deze vrijheid laten we aan u. Iedere werkgroep zal in ieder geval een redacteur als voorzitter kennen, die het proces van totstandkoming van het document begeleidt.

 • Hoeveel geld is er nodig en waar moet het vandaan komen?
  • Voor de initiële ontwikkeling van het handboek verwacht de stichting 150.000 euro nodig te hebben. We halen dit op bij participerende gemeenten. Het Stichtingsbestuur besluit waaraan dit geld wordt uitgegeven en rapporteert hierover aan de aangesloten gemeenten.

 • Wat gebeurt er met het eindresultaat?
  • De stichting wil het eindresultaat ‘ de geproduceerde tekst ‘ vrij beschikbaar stellen aan iedereen die ermee wil werken. De vorm waarin het eindproduct wordt gegoten staat nog niet vast. Onze verwachting is dat het zowel als boek, alsook als digitale toepassing zal worden opgeleverd. Zo zouden organisatoren die een evenementenvergunning aanvragen bij een gemeente, via de gemeentelijke website toegang moeten kunnen krijgen tot het handboek. En moeten ook scholen het handboek kunnen gebruiken voor onderwijsdoeleinden.

 • Hoe zorgt u voor actualisering van het handboek?
  • De stichting zal zich na oplevering van de 1.0 versie blijven inzetten voor doorlopende actualisering van het handboek.

 • Hoe kan ik met mijn gemeente aansluiten?
  • Gemeenten kunnen zich aansluiten door een participatie-overeenkomst te sluiten met de stichting. De hoogte financiële bijdrage die daarmee gemoeid is, hangt af van de gemeentegrootte. Lees verder